Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 397

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

HEL 2019-004848 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksettavaksi palkkioksi 5 750 euroa talousarvion luvulta 1 10 01 (Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskuntavaalit 2019_palkkio_JViertola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (16.4.2019), että hänelle suoritetaan 14.4.2019 toimitettuihin eduskuntavaaleihin liittyvien tehtävien hoitamisesta palkkio 5 750 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017) nojalla. Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio. Palkkio on saman suuruinen kuin edellisissä vaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousarvion luvulta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestämiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskuntavaalit 2019_palkkio_JViertola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566