Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 404

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päivystystoiminnan ja odotustilojen kehittämisestä

HEL 2019-002710 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUSLAUSUNTO Helsingin kaupunginvaltuuston ponsi

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 27.2.2019 valtuutettu Outi Alasen aloitetta psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:  "Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään mahdollisuutta kehittää päivystyksen odotustiloja vastaamaan paremmin mielenterveyden häiriön takia päivystykseen tulevien potilaiden tarpeita, ja selvittää potilaiden ja läheisten toiveita päivystystoiminnan kehittämiseksi." (Alviina Alametsä).   

Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä (valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017). Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin päivystystoiminnot on siirretty kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.11.2018 § 348 liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS). Psykiatrian päivystyksen kehittämisen järjestämisvastuu on HUSilla.   

Haartmanin ja Malmin päivystyksissä psykiatriset potilaat ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen odottamaan hoitoa joko päivystyksen yhteiseen odotustilaan tai tilanteen vaatiessa vuodepaikalle. Yhteisellä odotustilalla halutaan estää psykiatristen potilaiden leimautumista. Psykiatristen potilaiden odotusajat molemmissa päivystyksissä ovat lyhyitä ja potilaat voidaan tarvittaessa siirtää vuodepaikalle esimerkiksi ahdistusoireiston vaikeutuessa. Psykiatriset potilaat hoidetaan muiden potilaiden tavoin oireiston mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Vaikeimmista oireista kärsivät potilaat pääsevät nopeasti arvioon ja hoitoon.         

HUS Akuutti on selvittänyt päivystyspotilaiden odotustiloja ja odotusaikaa koskevia tarpeita ja toiveita Harvard Business Schoolin opiskelijoiden kanssa yhteistyöprojektina. Selvityksen perusteella potilaat kaipaavat erityisesti nykyistä tarkempaa arviota hoitojakson kokonaiskestosta ja tietoa siitä, mitä odotusaikana tapahtuu. Lisäksi potilashaastattelujen perusteella koettiin tärkeäksi esimerkiksi mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen odotusaikana.      

HUSin saamissa potilaspalautteissa ei ole noussut esille psykiatristen potilaiden erityistarpeita odotustilojen suhteen. Tilannetta selvitetään tämän potilasryhmän erityistarpeiden osalta hyödyntämällä HUSin kokemusasiantuntijaverkostoa. Yleisinä odotustilojen parannuksina Haartmanin ja Malmin päivystyksiin on järjestetty info-näyttöjä. Myös mobiililaitteiden latauspisteitä on tarkoitus järjestää. Muita toimenpiteitä aulatilojen viihtyisyyden parantamiseksi suunnitellaan kokemusasiantuntijoiden palautteen perusteella.        

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteitä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUSLAUSUNTO Helsingin kaupunginvaltuuston ponsi

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566