Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 407

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi palkkakorjausmallin käyttöönottamisesta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla

HEL 2018-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Kaupunki tulee seuraamaan naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehitystä ja palkkaratkaisujen vaikutuksia palkkakehitykseen, mukaan lukien tilapäinen henkilöstö, palkkakartoitusten laadinnan yhteydessä ja arvioi palkankorotustarpeita eri perusteilla, mm sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi kappale päätösehdotukseen:

"Kaupunki tulee seuraamaan naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehitystä ja palkkaratkaisujen vaikutuksia palkkakehitykseen, mukaan lukien tilapäinen henkilöstö, palkkakartoitusten laadinnan yhteydessä ja arvioi palkankorotustarpeita eri perusteilla, mm sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään arviointikertomuksen 20.6.2018 kaupunginvaltuusto edellytti hyväksymässään toivomusponnessa, että kaupunki kiireisesti selvittää miten voidaan kaupungilla ottaa käyttöön palkkakorjausmalli naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla Vantaan esimerkin mukaisesti sekä millaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia tällä olisi kaupungin talousarvioon ja palvelutasoon. Ponnessa viitattiin Vantaan kaupungin palkkakorjausmalliin naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Vantaan mallissa vuoden 2019 järjestelyerien yhteydessä palkankorotuksissa painotettiin perustason lastentarhanopettajien tehtävien sekä sosiaaliohjauksen tehtävien palkankorotuksia.

Helsingissä tehtiin vuonna 2019 palkkaratkaisuja järjestelyeristä ja lisäksi palkkoja korotettiin kaupungin palkkakehityssuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 aikana kaupunki on kohdentanut sekä järjestelyeristä että palkkakehityssuunnitelmasta merkittäviä osia naisvaltaisiin matalapalkka-aloihin.

Vuoden 2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia suunnattiin naisvaltaisille aloille, kuten lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoituksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näkemykset.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kun palkkakehityssuunnitelman toteuttamista jatketaan myös tulevina vuosina, luo se hyvät edellytykset arvioida palkankorotustarpeita eri perusteilla, kuten palkkakilpailukyvyn ja osaavan henkilöstön saatavuuden näkökulmasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 378

HEL 2018-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.05.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566