Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-004851 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

1.

Kok.

 

pormestari

 

Pia Pakarinen

2.

Kok.

 

Jenni Pajunen

 

Wille Rydman

3.

Kok.

 

Otto Meri

 

Arja Karhuvaara

4.

Vihr.

 

Ozan Yanar

 

Sanna Vesikansa

5.

Vihr.

 

Anni Sinnemäki

 

Mikko Särelä

6.

Vihr.

 

Fatim Diarra

 

Kaisa Hernberg

7.

SDP

 

Elisa Gebhard

 

Tomi Sevander

8.

Vas.

 

 

 

 

9.

RKP

 

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Marcus Rantala

 

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

pormestari

 

Varapuheenjohtaja

Ozan Yanar

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta esittää elinkeinojaoston jäseniksi, varajäseniksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:

        jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Vesikansa

        jäseneksi Anni Sinnemäki, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Särelä

        jäseneksi Fatim Diarra, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Hernberg

        varapuheenjohtajaksi Ozan Yanar

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

1.

Kok.

 

pormestari

 

Pia Pakarinen

2.

Kok.

 

Jenni Pajunen

 

Wille Rydman

3.

Kok.

 

Otto Meri

 

Arja Karhuvaara

4.

Vihr.

 

 

 

 

5.

Vihr.

 

 

 

 

6.

Vihr.

 

 

 

 

7.

SDP

 

Elisa Gebhard

 

Tomi Sevander

8.

Vas.

 

 

 

 

9.

RKP

 

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Marcus Rantala

 

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

pormestari

 

Varapuheenjohtaja

 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jäsentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
  2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
  3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 366

HEL 2019-004851 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.05.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566