Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 398

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) jäseneksi

HEL 2019-005079 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) jäseneksi elokuun 2019 alusta.

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston edustamaan kaupunkia verkostossa ja allekirjoittamaan yhteistyön toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Pasi Rautio, erityissuunnittelija, puhelin: 040 833 2528

pasi.rautio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

FCAI

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen tekoälykeskus

Suomen tekoälykeskus, FCAI (Finnish Center for Arfiticial Intelligence) on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n vuoden 2018 alussa perustama osaamiskeskus, joka kokoaa yhteen Suomen parhaat tekoälyn tutkijat. Keskuksen tarkoituksena on löytää keinoja tuoda edistyneimpiä tekoälysovelluksia yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan käyttöön. Lisäksi FCAI on aktiivisesti mukana synnyttämässä tekoälyn innovaatioekosysteemiä sekä vahvistamassa alueen kilpailukykyä huippuosaamisen ja digitaalisten ratkaisujen alueena.

FCAI tekee tekoälyn perustutkimusta yhteistyössä yritysten ja julkisen alan toimijoiden kanssa ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia. Tekoälykeskuksella on noin 130 ICT-alan professorin ja heidän tutkimusryhmiensä voimin kyky tuottaa huippututkimusta ja ylläpitää vahvaa tekoälyosaamista Suomessa. Samalla keskus pyrkii edesauttamaan uusien yritysten syntymistä ja mahdollistamaan parempia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja eri teollisuuden ja yhteiskunnan alueille ja siten edistää kestävää kasvua. Mukana ovat vahvasti myös tekoälyn etiikka ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tekoälykeskukselle on myönnetty Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta 8,3 miljoonan euron rahoitus vuosille 2019-2023. Lippulaivastatuksen voi saada vain korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava osaamiskeskittymä. FCAI kokoaa Suomessa hajallaan olevaa tekoälyosaamista yhteen ja lippulaivastatus mahdollistaa sen, että tutkijat eri tieteenaloilta saadaan tekemään tutkimusta yhteisen tutkimusagendan eteen. Näin FCAI voi tuoda tekoälyä muiden tieteenalojen ja yhteiskunnan sekä yritysten hyödyksi.

Jäsenyyden hyödyt kaupungille

FCAI on kutsunut Helsingin kaupungin jäsenekseen. Kaupungin jäsenyys tekoälykeskuksessa edistää kaupungin henkilöstön kompetenssin kehittymistä ja luo samalla edellytyksiä huipputeknologian hyödyntämiselle kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Kaupunkistrategian mukaan kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä, kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja kampusten kehittämistä, sekä kaupungin strategisia päämääriä. Kaupunkistrategiassa tekoälyn merkitystä tuodaan esille paitsi osana henkilöstön kompetensseja niin myös keskeisenä osana parempia kuntalaisten palveluita. Kaupungin digitalisaatiohjelmassa on useita kohtia, joiden sisältöön tekoäly ja yhteistyö verkostossa liittyvät. Yksi näistä kehitettävistä kohdista on data, tekoäly ja robotisaatio -kokonaisuus. 

Helsingin kaupungin liittyminen tekoälykeskukseen tukee kaupungin korkeakouluyhteistyöhön, kilpailukykyyn ja digitalisaatioon liittyviä tavoitteita. Erityisesti se tukee kaupungin ja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välistä yhteistyötä ja toimenpiteitä, joilla alueelle houkutellaan uusia innovaatiotoimijoita ja investointeja. Se vahvistaa pääkaupunkiseudun ict-alan innovaatioyhteisöä ja profiloitumista digitaalisena huippuosaamiskeskittymänä.

Tekoälykeskuksen jäsenyys edistää kaupungin henkilöstön kompetenssin kehittymistä ja luo pohjaa paremmin suunnitelluille palveluille sekä innovatiivisille kokeiluille. Lisäksi jäsenyys antaa suoran yhteyden tekoälytutkimuksen huippuasiantuntijoihin, joiden kanssa käyttötapauksia voidaan valita ja työstää yhdessä etsien samalla verkostosta tapauksesta kiinnostuneita yrityskumppaneita. Mahdollisia yhteistyökohteita ovat muun muassa kaupunkidata ja sen analysointi liittyen esimerkiksi vähäpäästöiseen liikenteeseen, sisäilmanlaadun parantamiseen ja sosiaaliseen inkluusioon. Rohkeiden kokeilujen avulla rakennetaan kuvaa Helsingistä keinoälyn edelläkävijänä.

Liittyminen tekoälykeskukseen

Päätösesitys kaupungin liittymisestä tekoälykeskukseen on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja suunnitteluosaston tietohallinnon yhteistyönä.

Tekoälykeskuksen jäsenyys edellyttää aktiivista osallistumista ja siihen osoitettua työpanosta. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikkö toimii Helsingin kaupungin vastuuyksikköinä FCAI:n hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Toiminta kytkeytyy vahvasti myös kaupungin tietohallintoon, digitaaliseen johtoryhmään, toimialoihin ja kaupungin digitalisaatio-ohjelmaan ja kaupungin tietohallinto osallistuu yhteistyöhön aktiivisesti.

FCAI:n kumppanuusohjelman arvonlisäveroton jäsenmaksu on 25 000 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 17.12.2018) mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Tietohallinnon alaan liittyvien verkostojen jäsenyyksiä on arvioitu ja Helsinki on kansliapäällikön päätöksellä 25.10.2017 §131 irtautunut vuodesta 2018 lähtien verkostosta World e-governments Organisations of Cities and Local Governments (WeGo).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Pasi Rautio, erityissuunnittelija, puhelin: 040 833 2528

pasi.rautio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

FCAI

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566