Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

29.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 284

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi kaukolämpöverkon avaamisesta muiden energiantuottajien käyttöön

HEL 2018-006469 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto

2

Tiivistelmä Pöyry Consulting Oy:n selvityksestä 8.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Emma Karin aloitteen kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet avata kaukolämpöverkko myös muiden energiantuottajien käyttöön, jotta olemassa olevat Helenin ulkopuoliset lämmönlähteet ja yksityinen investointihalu saadaan tehokkaasti hyödynnetyksi.” (Emma Kari)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy haluaa ostaa yritysten ja kiinteistöjen ylimääräisiä lämpöjä. Helen on avannut syksyllä 2018 markkinapaikan, Avoin kaukolämpö, jossa Helen ostaa asiakkaidensa ylijäämälämpöä. Helen maksaa ostamastaan lämmöstä julkisen hinnoittelumallin mukaisesti. Hinnoittelu on läpinäkyvää ja kaikille tuottajille tasapuolista.

Helen kannattaa lämpömarkkinan markkinaehtoista kehittämistä, joka mahdollistaa uusiutuvan energian, lämmön pientuotannon ja hukkalämpöjen hyödyntämisen EU:n tavoitteiden mukaisesti ilman lisäsääntelyä siten, että kaukolämmön kilpailukyky säilyy. Helenillä ja Suomessa ylipäätään on eurooppalaisittain edulliset hinnat ja kaukolämpö on kilpailussa muita lämmöntuottajia vastaan. Toisin kuin monissa maissa, Helsingissä ei ole pakkoa liittyä kaukolämpöön ja myös kaukolämmöstä irtautuminen on mahdollista.

EU hyväksyi joulukuussa 2018 uusiutuvan energian direktiivin (RED II), jossa yhtenä toimenpiteenä esitetään kaukolämpöverkkojen avaamista kolmansille osapuolille tietyin kriteerein. Esityksen tavoitteena on EU:n laajuisesti lisätä hukkalämpöjä sekä uusiutuvaa energiaa lämmityksessä. Suomessa direktiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön on parhaillaan käynnissä Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Keskustelun pohjaksi ja lainsäädäntötyötä auttamaan energia-alan toimialajärjestö Energiateollisuus ry tilasi konsulttiyhtiö Pöyryltä selvityksen eri malleista, joilla kolmannen osapuolen verkkoon pääsy voitaisiin toteuttaa ja hyötyisikö asiakas verkkojen avaamisesta edullisempina lämmön hintoina. Selvityksen mukaan lämpöverkkojen avaaminen on asiakkaan kannalta edullisinta toteuttaa mahdollisimman kevyesti, ns. yhden ostajan mallilla.

Yhden ostajan mallissa tuotanto, myynti ja verkot ovat lämpöyhtiöllä, mutta yhtiö ostaa myös ylijäämä- tai kaukolämpöä avoimin ja läpinäkyvin ehdoin kolmansilta osapuolilta. Tällöin kaukolämpöyhtiö huolehtii kaikissa tapauksissa, että lämpökauppa toteutetaan siten, että lämpöverkossa kulutus ja tuotanto ovat tasapainossa ja huippu- ja varakapasiteettia riittää kaikissa tilanteissa. Malli on rakenteeltaan kevyt eikä aiheuta merkittäviä hallinnollisia kustannuksia.  Myös avoin hinnoittelurakenne voi edesauttaa lämmön kysyntäjouston lisääntymistä.

Pöyryn tekemän selvityksen mukaan raskaaseen sääntelyyn perustuvat mallit eivät takaa kaukolämmön tuotantoon, eikä asiakkaalle lisää kilpailua tai valinnanvapautta kustannustehokkaasti. Pienimmän sääntelyn malli (esim. yhden ostajan malli) voidaan toteuttaa perustuen nykymalliin, ja edellyttää kaukolämpöyhtiöltä avointa ja läpinäkyvää hinnoittelua lämmönostolle. On myös otettava huomioon, että Suomessa jo tänä päivänä merkittävä osa kaukolämmöstä on muun muassa teollisuuden ylijäämä- tai hukkalämpöä.

Energiajärjestelmä Helsingissä mahdollistaa tehokkaan lämmön kierrätyksen. Helen on hukkalämpöjen hyödyntämisen edelläkävijä Suomessa ja maailmalla. Esimerkiksi puhdistetun jäteveden lämmön hyödyntäminen ja kaukojäähdytys tuottavat noin 10 % Helsingin kaukolämmöstä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto

2

Tiivistelmä Pöyry Consulting Oy:n selvityksestä 8.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566