Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

29.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 279

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-002897 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2019 lukien:

- 125 luokanopettajan virkaa

- 20 erityisluokanopettajan virkaa

- 22 erityisopettajan virkaa

- 10 apulaisrehtorin virkaa.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esimiehenä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajatilanteen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi.

Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa. Oppilas- ja opiskelijamäärältään pienemmissä kouluissa apulaisrehtorin tehtäviä hoitaa pääsääntöisesti opettaja, jolle on määrätty opetustehtävän lisäksi apulaisrehtorin tehtävät.

Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin suomenkielisiin yhtenäisiin peruskouluihin johtamis- ja organisaatiorakenteen muuttuessa 1.8.2019 lukien (Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätös 35/10.4.2019). Kouluissa on noin 900 oppilasta ja rehtorin suorassa alaisuudessa noin 75-110 työntekijää. Uudistuksessa koulun henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön ja apulaisrehtorit johtavat alayksiköitä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia viranhaltijoita on kuultu asiassa.

Perustettaviksi esitetään kaikkiaan 177 virkaa.

Nimike

Virat 3/2019

Esitys

Yhteensä

Suomenkieliset peruskoulut

 

 

 

luokanopettaja

1 344

120

1 464

erityisluokanopettaja

353

20

373

erityisopettaja

211

20

231

apulaisrehtori

17

6

23

 

 

 

 

Ruotsinkieliset peruskoulut

 

 

 

luokanopettaja

129

5

134

erityisopettaja

17

2

19

apulaisrehtori

1

2

3

 

 

 

 

Suomenkieliset lukiot

 

 

 

apulaisrehtori

5

2

7

 

 

 

 

Yhteensä

 

177

 

 

 

Lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on luokanopetuksessa ja erityisopetuksessa yhteensä 236 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa yhteensä 61 päätoimista tuntiopettajaa.

Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2019 talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566