Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

29.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 277

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2019

HEL 2019-004436 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        hyväksyä 2 651 818 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 2 651 818 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Juha Summanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 36,3 %. Muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (44,0 %), Vantaan kaupunki (12,4 %), Kirkkonummen kunta (2,4 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Tuusulan kunta (n. 2,3 %) sekä Kauniaisten kaupunki (0,5 %).

Oy Apotti Ab:n toiminta on nykyisessä osakassopimuksessa sitouduttu rahoittamaan vuoteen 2020 asti pääosin yhtiön ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla sekä omistajatahojen maksuilla yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden on arvioitu kattavan noin 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja SVOP-sijoitusten noin 10 %.

Omistajien SVOP-sijoitukset yhtiöön tehdään vuosittain osakeomistusten suhteessa. Kaupungin osakeomistuksen suuruuteen perustuva vuoden 2019 SVOP-sijoituksen määrä on 2 651 818 euroa.

Oy Apotti Ab:n osakassopimukseen tarvittavista muutoksista muun muassa kuntayhtymien mahdolliseen omistajaksi tulemiseen sekä tulevien vuosien rahoitukseen liittyen neuvotellaan parhaillaan. Uusi osakassopimus tuodaan myöhemmin erikseen kaupungin päätöksentekoon.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Juha Summanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566