Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/31

 

29.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 - 3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle, toimialoille sekä liikelaitoksille ja virastoille.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

 

 

9

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille, joille lähetään kaupunginvaltuuston käymän lähetekeskustelun keskustelupöytäkirja käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

 

 

10-12

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566