Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

29.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 269

V 22.5.2019, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseksi

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kaljakellunta-tapahtuma lopetetaan Helsingin alueella.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaljakellunta on vuosittain sosiaalisen median kautta järjestettävä suuri niin sanottu isännätön tapahtuma, jolla ei ole virallista tapahtumajärjestäjää. Koska tapahtumalla ei ole vastuullista järjestäjää, on tapahtuman puhtaanapito jäänyt Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä ranta-alueen kiinteistöjen suoritettavaksi ja kustannettavaksi.

Käytännössä jokamiehenoikeus takaa yksityishenkilöille mahdollisuuden käyttää vesialuetta. Vesistön käyttöön liittyvää sääntelyä on muun muassa vesilaissa (587/2011). Roskaamiseen sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on mahdollista tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Vantaan kaupunginhallituksen 7.3.2016 vastauksessa 24.8.2015 jätettyyn valtuustoaloitteeseen todettiin, että tapahtumaa ei katsota olevan mahdollista kieltää lainsäädännön puitteissa.

Kokoontumislain mukaan poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden järjestäminen, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, että tilaisuuden järjestäminen on lainvastaista tai sen järjestämisessä rikotaan olennaisesti kokoontumislakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä. Lisäksi tilaisuus voidaan kieltää, mikäli järjestystä ja turvallisuutta ei voida ylläpitää, tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vahinkoa omaisuudelle tai tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Kokoontumislakia ei voida tässä tapauksessa sellaisenaan soveltaa, koska tapahtumalla ei ole vastuullista järjestäjää. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta isännättömissä tapahtumissa sovelletaan järjestyslakia (612/2003).

Vesilain (587/2011) 2 luvun 3 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarpeetonta haittaa tai häiriötä aiheuttamatta muun muassa kulkea vesistössä ja sen jäällä, ankkuroida tilapäisesti vesistössä ja uida vesistössä. Vesiliikennelaissa (463/1996) todetaan, että jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lisäksi jätelain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Rangaistuksista säädetään rikoslaissa (39/1889) sekä rikesakkorikkomuksista annetusta laissa (2016/986).

Edellisessä kappaleessa mainittuihin lakeihin perustuva vastuu on henkilökohtaista vastuuta, jota ei Kaljakellunnan kaltaisissa niin sanotuissa isännättömissä tapahtumissa voida osoittaa kollektiivisesti millekään tietylle taholle. Lainsäädännön nykytilanteessa vailla vastuullista järjestäjää olevan tapahtuman kieltäminen ei ole mahdollista.

Helsingin poliisilaitos on todennut lausunnossaan POL-2019-7469 (25.2.2019), että lainsäädäntö mahdollistaa vapaan liikkumisen vesistöissä, mistä syystä lauttailua Keravan- tai Vantaanjoella ei voida viranomaisen päätöksellä kieltää ennakolta. Lisäksi poliisilaitoksen lausunnossa todetaan, että poliisilaitos tulee jatkossakin osaltaan valvomaan tapahtumaan liittyvää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin tekoihin mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaljakellunta-tapahtuman lopettaminen ei ole kaupungin toimivallassa oleva asia, joten kaupungin tulee tehdä yhteistyötä Vantaan kaupungin sekä viranomaisten kanssa tapahtumasta aiheutuvien haittojen ja lieveilmiöiden vähentämiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566