Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomisesta valtuuston päätettäväksi

HEL 2018-005162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Asian vireilletulo

Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallintosääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Päätöksen perustelut

Aloitteeksi tulkitaan vähäistä merkittävämpi kirjallinen ehdotus jonkin uuden toimen tai asian aikaan saamiseksi tai vireille panemiseksi. Viranomaisella on velvollisuus vastata aloitteen tekijälle tehdyistä, tehtävistä tai harkittavista toimenpiteistä tai siitä, ettei toimenpiteisiin ryhdytä.

Viranomainen ei sisällöllisesti ratkaise aloitteessa tarkoitettua asiaa, aloite ei siis varsinaisesti ole päätösasia. Jos aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin ryhdytään, on kyseessä uusi viranomaisaloitteinen asia. Aloitevastaus sinällään on muutoksenhakukelvoton.

Aloite voi koskea laajalti kaikkea kuntalain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan toimintaa. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Pääsääntönä on, että aloitteeseen vastaa se kaupungin viranomainen, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Tällä viranomaisella on asiaa koskeva paras tieto sekä mahdollisuus ryhtyä aloiteasiassa havaittuihin tarpeellisiin toimiin. Kukin viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei voi ottaa päätettäväkseen asiaa, joka kuuluu muun viranomaisen päätettäväksi. Näin ollen ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että valtuusto antaisi aloitevastauksia, joissa havaittuihin toimenpiteisiin ryhtymisessä toimivalta olisi muualla.

Kaupunginvaltuustolla on nuorten aloitteiden käsittelyssä suurempi rooli kuin tavallisten aloitteiden, koska sen tietoon tuodaan kaikki nuorten aloitteet, ei pelkästään sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet.

Asiaan vaikuttavat säännökset ja määräykset

Kuntalain 23 §:n 4 momentin mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lähtökohtana on, että nuorten aloitteisiin vastataan samalla tavalla kuin muihin kunnan asukkaan aloitteisiin.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566