Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 256

Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

5

Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely sekä pyöräily eriytetään. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän väliaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Finlandia-talo Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Gasum Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

9.12

Aloitteen kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566