Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

V 24.4.2019, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018

HEL 2018-010151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet 1.7.-31.12.2018

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jonka prosessit ja vastaamisen tavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista.

Nuoret ovat tehneet syyskaudella seitsemän aloitetta, joista kolme kohdistui kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaksi kaupunkiympäristön toimialalle, sekä yksi, ilmastoidea-kampanjaa koskeva aloite, kaikille noille toimialoille.

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että nuoret eivät tiedä vaikuttamismahdollisuuksistaan eikä myöskään aloitejärjestelmästä. Tiedotusta tulisi sen vuoksi parantaa. Nuorisoneuvosto toteaa myös, että aloitteiden vastauksia valmisteltaessa ei olla riittävästi yhteydessä nuoreen. Tämän lisäksi lausunnossa nostetaan esille se, että Ruudin nettisivuilla ei ole samaa tietoa ja mahdollisuuksia ruotsiksi kuin suomeksi. Monikulttuurisen kaupungin olisi tärkeää taata yhtäläiset mahdollisuudet myös englanniksi.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmää Ruutia on kehitetty vuoden 2018 ja 2019 aikana, ja myös aloitteiden käsittelyä on pyritty parantamaan. Nuorisopalveluissa on laadittu uusi ohjeistus aloitteisiin vastaamisesta ja tämä ohjeistus on toimitettu vastausten valmistelua koordinoiville kaupunginsihteereille ja toimialoille. Toukokuussa 2018 nuorisopalveluissa kokeiltiin uudenlaista AloiteAsema-tapahtumakonseptia. Sen tarkoituksena oli tuoda aloitteita tehneet nuoret, muut aloitteiden mainituista asioista kiinnostuneet nuoret sekä kaupungin asiantuntijat yhteen pohtimaan, miten kutakin aloitetta voisi tai kannattaisi edistää. Tapahtumassa oli yhdeksän työpajaa, ja jokaisessa työpajassa laadittiin toimintasuunnitelma aloitteen edistämiseksi. Tänä vuonna aloitteiden edistäminen on tarkoitus ottaa osaksi syksyn oppilaskuntapäiviä.

Aloitteiden toteutumista edistettiin uudella tavalla myös kesäkuussa 2018, kun Nuorten Ääni -toimituksen työntekijät tutkivat yhdessä kesätyöntekijöiden kanssa uudenlaista “Ruudin viestintätoimiston” konseptia. Tarkoituksena oli kokeilla nuorille tärkeiden asioiden edistämistä monipuolisin viestinnän keinoin sekä tutkia vaikuttamisviestintää nuorisotyön muotona. Viestintätoimistoon palkattiin kuukaudeksi kahdeksan nuorta. Käsiteltävät aiheet valittiin nuorten aloitteista yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Syksyllä 2019 järjestetään nuorisoneuvoston vaalit, jotka ovat loppuvuoden viestinnällinen painopiste. Vuonna 2020 panostetaan enemmän muuhun viestintään, jolloin voidaan hyödyntää myös viestintätoimistokokeilusta saatuja kokemuksia.

Nuorisopalveluiden Mun stadi-sivustoa, ruuti.net -sivu mukaan lukien, ollaan uudistamassa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Uudistus on osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen uudistamista, mikä osaltaan määrittää uudistamisen tahdin. Nuorten aloitekanavaa tarkastellaan uudistuksessa osana Helsingin osallisuusmallin digitaalisia osallistumiskanavia.  Joka tapauksessa ruuti.net -sivusto tullaan tämän vuoden aikana kääntämään ruotsiksi, jolloin mahdollisuus ruotsinkielisen aloitteen tekemiseen tulee nykyistä selkeämmin esille. Jatkossa ruotsinkielisille sivuille luodaan oma aloitepohja, jolloin palvelu on kummallakin kielellä yhdenvertainen.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella Helsingin nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet 1.7.-31.12.2018

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566