Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Suojelusuunnitelman perusteiden vahvistaminen

HEL 2019-000095 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti väestönsuojelua koskevien suunnitelmien perusteet seuraavasti:

  1. Pelastuslautakunta vastaa väestönsuojelun suunnittelusta.
  2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädännön mukaisesti.
  3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, jonka laatimisesta vastaa pelastuslaitos.
  4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävänsä suojelusuunnitelman mukaisesti.
  5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastuslaitoksen johdolla ja pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimintajärjestelyin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n 4 kohdan mukaan pelastuslautakunta hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 15.01.2019 § 9

HEL 2019-000095 T 09 00 00

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle väestönsuojelua koskevien suunnitelmien perusteiksi seuraavat:

1. Pelastuslaitos vastaa väestönsuojelun kokonaisuuden suunnittelusta

2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädäntönsä mukaisesti

3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, jonka laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja joka hyväksytään hallintosäännön mukaisesti pelastuslautakunnassa

4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävänsä suojelusuunnitelman mukaisesti

5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastuslaitoksen johdolla, pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimintajärjestelyin.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Andreas Schneider, varautumispäällikkö, puhelin: 310 31220

andreas.schneider(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566