Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 236

V 24.4.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018

HEL 2019-000371 T 00 00 03

HEL 2018-013347, HEL 2018-013343, HEL 2018-013340, HEL 2018-013337, HEL 2018-012877, HEL 2018-012729, HEL 2018-012376, HEL 2018-011588, HEL 2018-011488, HEL 2018-008759, HEL 2018-008322, HEL 2018-002094

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana yhteensä 12 kappaletta. Helsinki on liittynyt oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Osa aloitteista on tullut em. verkkopalvelun kautta.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteista kymmenen koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin kirjeellä. Aloitteista on pyydetty vastausta varten tarvittaessa toimialan lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566