Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Edustajien nimeäminen Osloon pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5.2019 ja Urban Future Global Conference -tapahtumaan 22.-24.5.2019

HEL 2019-003889 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future Global Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff
4. Daniel Sazonov
5. Kaarin Taipale
6. Björn Månsson
7. Mika Raatikainen
8. Anna Vuorjoki
9. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
10. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
11. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloffin ja Daniel Sazonovin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallitus totesi, että vasemmistoliiton edustaja ilmoitetaan kokouksen jälkeen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1

NCC ja UFGC kutsukirje

2

Nordic Capitals Conference alustava ohjelma

3

UFGC ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5. ja Urban Future Global Conferenceen 22.-24.5. seuraavat henkilöt:

1. Apulaispormestari Anni Sinnemäki
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________
8. Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna (vain pääkaupunkikokoukseen)
9. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
10. Johtava asiantuntija Heidi Humala

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki edistää pohjoismaista yhteistyötä. Oleellisena osana tätä yhteistyötä on joka toinen vuosi järjestettävä, luottamushenkilöjohtoa yhteen tuova pohjoismainen pääkaupunkikokous.

Nordic Capitals Conference

Pohjoismainen pääkaupunkikokous (Nordic Capitals Conference) kokoaa pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushenkilöjohdot keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näkymistä. Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan kymmenen edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista (Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Reykjavik ja Tukholma) sekä viiden edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Maarianhamina, Nuuk ja Torshavn). Delegaatio koostuu virkamiehistä ja luottamushenkilöistä. Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen. Kokouskieleksi on yhteisesti sovittu englanti.

Kokouksen isännöintivuorossa on vuonna 2019 Oslo. Kokouksen teema on "Nordic leadership and the role of the Nordic cities as front runners in sustainable development". Pääkaupunkikokousta seuraa suoraan Oslon EU-ympäristöpääkaupunkivuoden päätapahtuma Urban Future Global Conference. Pääkaupunkikokouksen delegaatiot ovat tervetulleita osallistumaan myös konferenssiin. Oslon kaupunginjohtajan kutsukirje ja kokouksen ja konferenssin ohjelmat ovat liitteenä.

Kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1

NCC ja UFGC kutsukirje

2

Nordic Capitals Conference alustava ohjelma

3

UFGC ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566