Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Toimivaltarajan asettaminen pormestarille kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisessä

HEL 2018-011082 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että pormestari voi päättää kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä 500 000 euroon asti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pormestari päättää kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 18 kohdassa on määritelty kansliapäällikön toimivalta päättää talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti. Ottaen huomioon, että pormestari kuntalain 38 §:n 3 momentin ja hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaisesti johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, on perusteltua, että pormestarille määritellään kansliapäällikön toimivaltaa vastaava raja.

Kaupunginhallituksen käyttövarat on pääosin tarkoitettu vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin sekä kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyviin kertaluonteisiin menoihin, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan. Käyttövaroissa varaudutaan lisäksi vuosittain mm. pääkaupunkiseudun ja seudun yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin sekä kaupungin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamishankkeisiin. Käyttövaroihin voidaan poikkeustapauksissa varata nk. erillismääräraha laajojen käynnistyvien hankekokonaisuuksien rahoittamiseen niiden alkuvaiheessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566