Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 237

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-003159 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Yakup Yilmazille eron yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Enni Ikosen varajäseneksi (Päivi Kiili-Laakon henkilökohtainen varajäsen) yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita Enni Ikosen varajäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 11.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

        myöntää Yakup Yilmazille eron yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee __________ varajäseneksi (Päivi Kiili-Laakon henkilökohtainen varajäsen) yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Yakup Yilmazin (Kok.) 23.10.2017 (§ 954) varajäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Yakup Yilmaz pyytää 11.3.2019 eroa yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 11.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhdenvertaisuustoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566