Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233

V 24.4.2019, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2019-003989 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

        beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

        konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021

        konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

förvaltningsdirektör

Juha Summanen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

        beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

        konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021

        konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Jörn Donner (SFP) 27.3.2019 har begärt avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot av hälsoskäl. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp Laura Finne-Elonen sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När stadsfullmäktige har beviljat Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordförande att begära att centralvalnämnden ska förordna en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp.

Föredragande

förvaltningsdirektör

Juha Summanen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566