Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

01.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 224

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 7.3.2019 mukaisesti siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 7.3.2019

2

Hankesuunnitelma

3

Asemapiirustus

4

Arkkitehtipiirustukset

5

Kustannusselvitys

6

Alueen vuokrauspäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Rautatientorin länsipuolella on tällä hetkellä metrojärjestelmän sähkönsyöttöasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren salmen alituksesta johtuva ylämäki metroradalla ja sähkönsyötön tehon rajallisuus aiheuttavat metron liikennöinnille luotettavuutta heikentävän metrojunien kiihtyvyysrajoituksen Lauttasaaren asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa. Uusi sähkönsyöttöasema on välttämätön, jotta liikennöintiä hidastava kiihtyvyysrajoitus saadaan poistettua.

Uudella sähkönsyöttöasemalla mahdollistetaan myös Kampin ikääntyneen sähkönsyöttöaseman uusiminen lähitulevaisuudessa. Kampin sähkönsyöttöaseman prosessilaitteistot ovat lähes 30 vuotta vanhat ja tulossa käyttöikänsä päähän.

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen parantaa Helsingin metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmistaa Ruoholahden metroaseman sähkönjakelun toiminnan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelma on liitteenä 2, asemapiirustus ja arkkitehtipiirustukset ovat liitteinä 3 ja 4. Kustannusselvitys on liitteenä 5 ja alueen vuokrauspäätös liitteenä 6.

Hankkeen sisällöstä

Ruoholahden metroaseman länsipuolelle rakennetaan sähkönsyöttöasema sitä varten louhittavaan tilaan maan alle metron huoltotunnelin yhteyteen. Sähkönsyöttöasemalle rakennetaan sen tarvitsema prosessilaitteisto. Rakennettavan rakennuksen kestoiäksi on arvioitu 100 vuotta ja sähkönsyöttöaseman laitteistojen käyttöiäksi 30 vuotta.

HKL on selvittänyt sähkönsyöttöaseman sijoittelulle vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. Kampin metroasemalta. Sähkönsyöttöaseman rakentaminen erilliseen tilaan Ruoholahden metroasemalle on kuitenkin todettu toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta muita selvitettyjä vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi. Ruoholahden metroasemalla tai sen läheisyydessä metroradan varrella ei ole paikkaa, joka voitaisiin muuttaa sähkönsyöttöaseman tiloiksi.

Kustannukset ja rahoitus

Sähkönsyöttöaseman rakentamisen kustannukset ovat yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 budjetissa hankkeelle on varattu noin 1,5 milj. euroa. Vuosien 2020-2022 kustannukset otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla keskimäärin noin 0,31 milj. euron vuotuiset käyttötalousvaikutukset.

Aikataulu ja toteutus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-2022.

Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt rajautuvat pääosin syöttöasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella toteutetaan sähkönsyöttöaseman vaatimia kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Ruoholahden metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sähkönsyöttöaseman ilmanvaihdon raitisilmapiippu.

Maanrakennustöiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyttämään räjäytysten ajaksi kaksi kertaa päivässä välillä Ruoholahti – Lauttasaari. Liikennekatkot kestävät enintään kahdeksan minuuttia kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan ruuhka-ajan ulkopuolella. Räjäytykset pyritään toteuttamaan niin, että metron liikennöinnille aiheutuu mahdollisimman pieniä viivästyksiä.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 7.3.2019

2

Hankesuunnitelma

3

Asemapiirustus

4

Arkkitehtipiirustukset

5

Kustannusselvitys

6

Alueen vuokrauspäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.03.2019 § 40

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

21.02.2019 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 25.05.2018 § 90

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566