Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

01.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikuntien muutokset eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 2019, 1.4.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 25.2.2019 vaalitoimikunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaikana suoritettavaa toimikuntaäänestystä varten. Osa vaalitoimikuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalitoimikunnassa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikuntien muutokset eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 138

HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566