Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

18.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 202

Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tarjouspyyntöön osallistuneille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-3, 9

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalveluille.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostolle, tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

8

Tiedoksi pelastuslaitokselle.

 

 

10

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

11

Kaupunginhallitus kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvää investointisuunnitelmaa laadittaessa sopeuttamaan tulevien vuosien joukkoliikenneinvestointinsa siten, että Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista huolimatta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupungin asettamassa investointiraamissa.

 

 

 

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Urhea-halli Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

13

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

14

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes, Helsinki).

 

 

 

Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

16 - 47

Talousarvioaloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

48 - 53

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566