Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 187

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019

HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2018 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1 740 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialalle 1 272 700 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 22 500 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)


talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 3 200 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet

kaupunkiympäristön toimialalle 100 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kalasataman-alueella

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 290 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 010 623 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 9 210 260 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Maanviljelyslyseon osakeyhtiötä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa II:a, Oranssi Asunnot Oy:tä sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 112

HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-

luku/kohta                                                                              euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat                         14 303 000

1 40 01 Kaupunginkanslia                                                   4 734 000

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja
kaupunginkanslian käytettäväksi                                             40 000        

3 10 01 Kaupunkirakenne                                                      349 000

Käyttötalousosa yhteensä                                                 19 426 000

 

TA-

luku/kohta                                                                              euroa

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan                  10 000 000
oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä
kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi    

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen,                        22 500 000
Khn käytettäväksi

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja                                 4 400 000
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet,                              32 000 000
Kylkn käytettäväksi                                                                     

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi                      11 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen,                       2 800 000
Khn Käytettäväksi                

 

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen              16 200 000
sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi                 3 200 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa,                    600 000
Khn käytettäväksi              

 

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi             2 000 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi                   100 000

 

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8 05 01 Keskushallinto                                                           6 711 000

8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala                                   21 490 000

8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala                                        5 134 000

8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala                                  3 297 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala                                        3 162 000

 

8 06 Arvopaperit                                                                    20 000 000

 

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,                   7 301 000
Khn käytettäväksi      

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi             1 500 000

 

Investointiosa yhteensä                                                      172 098 000

 

TA-

luku/kohta                                                                               euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus        

9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi                   29 211 000                             

 

Rahoitusosa yhteensä                                                          29 211 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 301 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 28.1.2019 (65 §) tekemänsä ehdotuksen.

28.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566