Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Lainan myöntäminen Kumpulan nurmikenttä Oy:lle

HEL 2019-000300 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kumpulan nurmikenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 209 000 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 12 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_khs

2

Hankekuvaus_khs

3

Rahoitussuunnitelma (käyttötalouslaskelma)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 1956 perustettu Käpylän Pallo ry on yksi aktiivisimpia ja 900 jäsenellään suurimpia jalkapalloliikuttajia Helsingissä. Seura toteutti Vallilanlaaksoon vuonna 2011 ensimmäisen tekonurmikentän. Nykyinen hanke on jo tuolloin suunniteltu toinen vaihe alueen kenttäolosuhteiden parantamiseksi. Uusi tekonurmikenttä palvelee väkimäärältään kasvavan alueen ja läheisen Mäkelänrinteen urheilulukion tarpeita seuran toiminnan laadullisen parantamisen ohella. Kenttähankkeen toteuttaa Kumpulan nurmikenttä Oy, joka on Käpylän Pallon 100 % omistama yhtiö.

Kaupunki valmistelee hakijan kanssa kenttäalueesta 15 vuoden vuokrasopimusta.

Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 524 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 209 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 158 000 euroa ja valtion avustuksella 157 000 euroa. Suomen Palloliitolta mahdollisesti saatava avustus pienentää hankkeen omarahoitusosuutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 41,7 miljoonaa euroa, josta 29,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_khs

2

Hankekuvaus_khs

3

Rahoitussuunnitelma (käyttötalouslaskelma)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 26

HEL 2019-000300 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vallilanlaaksonkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 209 000 euron lainan myöntämistä kahdentoista (12) vuoden laina-ajalla Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Vallilanlaaksonkentän alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen kaupungin puolelta vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kumpulan Nurmikenttä Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma rakentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 524 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista noin 209 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pitkäaikaisella omarahoituksella 158 000 euroa (alv. 0 %) ja valtion avustuksella noin 157 000 euroa (alv. 0 %). Näiden lisäksi Kumpulan Nurmikenttä Oy on ilmoittanut, että se  tulee hakemaan Suomen Palloliitolta HatTrick-avustusta, mikäli sen haku aukeaa vuodelle 2019. Mikäli HatTrick-avustus myönnetään se tulee pienentämään omarahoituksen osuutta.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566