Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 180

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2019-001334 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2019 alkaen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustettaviksi esitettävät virat  1.4.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista valtaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja yksilöhuollon päätökset, toimeentulotukipäätösten tekeminen ja perhehoitolain (263/2015) mukaisista korvauksista päättäminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.

Perustettavaksi esitettäville 51 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa.

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä kolme virkaa. Näistä kahden sosiaalityöntekijän viran tehtävät kohdentuvat toimeentulotukipäätösten tekemiseen. Lisäksi terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua Kalasataman terveysasemalle tukemaan maahanmuuttajien kotouttamista.

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä 44 virkaa. Näistä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kymmenen sosiaaliohjaajan virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain yksilöhuollon päätösten tekeminen ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelussetelien asiakasmaksuista päättäminen. Jälkihuollon sosiaalityön seitsemän sosiaalityöntekijän viran tehtäviä ovat mm. lastensuojelulain mukaisten yksilöhuollon päätösten tekeminen.

Maahanmuuttoyksikköön perustettaviksi esitettävien johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja 12 sosiaalityöntekijän viran tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Lastensuojelun perhehoidossa siirrytään vuonna 2019 uuteen toimintamallin, jossa lastensuojelulain mukainen vastuusosiaalityö ja perhehoitolain mukainen vastuutyö eriytetään. Perhehoitoon perustettaviksi esitettävien 13 sosiaaliohjaajan viran tehtäviä ovat perhehoidon hoitopalkkioista ja kulukorvauksista päättäminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä neljä virkaa. Näistä terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua palliatiiviselle poliklinikalle Kotisairaalaan ja kolmen sosiaaliohjaajan viran Helppiseniorin asiakasohjaukseen. Sosiaaliohjaajat tekevät sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustettaviksi esitettävät virat  1.4.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566