Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (7)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Henkilöstöjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti psykologian maisteri Nina Grosin henkilöstöjohtajan virkaan 9 500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että henkilöstöjohtajan avointa virkaa on 1.1.2019 alkaen hoitanut määräaikaisesti kaupunginkanslian henkilöstöpolitiikka-yksikön päällikkö Asta Enroos.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1

2

Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöstöjohtajan virka

Kaupunginhallitus on 25.6.2018, 458 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen henkilöstöjohtajan virasta ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Henkilöstöjohtajan virka oli julkisesti haettavana 31.8.–17.9.2018. Virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä, joista neljä on sittemmin perunut hakemuksensa. Tuolloin katsottiin, että virkaa hakeneiden joukko ei henkilöstöjohtajan tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ollut tarpeeksi monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä oltaisiin voitu tehdä riittävän harkitusti. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti 26.11.2018, 769 § julistaa viran uudelleen haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että virkaan aiemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Henkilöstöjohtajan virka oli uudelleen julkisesti haettavana 10.12.2018–7.1.2019. Uusi hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä 16.12.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi ilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivustolla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakua markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Helsingin suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian henkilöstöosastoa. Hallintosäännön 4 luvun  2 §:n mukaan henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii myös henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin usean vuoden kokemusta HR-toiminnon johtamisesta suuressa organisaatiossa, sekä kattavaa HR:n kokonaisuuden tuntemusta. Lisäksi edellytettiin vahvaa ihmisten johtamistaitoa; kykyä ja halua johtaa henkilöstöä kohti uusia toimintamalleja ja toimintatapoja, sekä taitoa ja kokemusta yhteistyöverkostojen ja -rakenteiden johtamisesta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki uuden hakuajan kuluessa 42 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Lisäksi huomioitiin virkaan aiemmassa haussa tulleet hakemukset. Näistä 25 hakijasta neljä on sittemmin perunut hakemuksensa. Liitteessä 2 on hakijaluettelo aiemman haun hakijoista.

Haastatteluun kutsuttiin uusintakierroksella kahdeksan hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa.

Hakijoita haastattelivat 21.–25.1.2019 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, pormestarin erityisavustaja Laura Åvall, kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja Silja Hyvärinen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija 3, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvää kokemusta henkilöstöjohtajan ja -päällikön työstä ja henkilöstöprosessien johtamisesta erilaisissa ympäristöissä yritys- ja oppilaitospuolelta julkishallinnon organisaatioon. Hänen osaamisessaan painottuu HR-kehittäminen, ja hänellä on lisäksi kokemusta muun muassa fuusioihin liittyvistä integraatioprosesseista, jonka ansiosta myös hänen kokemuksensa muutoksen edistämisestä HR:n keinoin on hyvä.

Hakija 4, ********** Hänen HR-osaamisensa on laaja-alaista siten, että osaamisessa painottuu työmarkkina- ja neuvottelutoiminnan tuntemuksen sekä yleisen palvelussuhdeasioiden hallinnan ohella muun muassa palkitsemisen ja yhteistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Hakija 5, Nina Gros toimii tällä hetkellä LähiTapiola-ryhmän henkilöstöjohtajana. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta vaativista henkilöstö- ja HR-johtamisen tehtävistä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä ja globaaleissa rooleissa. Hänellä on vankkaa kokemusta matriisien ja verkostojen johtamisesta monimutkaisissa ympäristöissä sekä työskentelystä ylimmän tason johtoryhmissä. Hänen osaamisessaan painottuu vahvasti strategisten muutosten johtaminen ja erityisesti osaamisen ja kulttuurin uudistaminen.

Hakija 20, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on perusteellista kokemusta HR-työstä ja prosessien kehittämisestä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä yhteydessä. Hänen osaamisessaan korostuu erityisesti palkitsemisen ja työsuhdeasioiden vahva tuntemus. Hänellä on myös näyttöjä erityisen haastavien muutostilanteiden kuten yrityskauppojen onnistuneesta läpiviemisestä.

Hakija 27, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on kattavaa kokemusta henkilöstöprosessien ja henkilöstön johtamisesta suurissa ja kansainvälisesti toimivissa palveluyhtiöissä ja monimutkaisissa rakenteissa.  Hakijan osaamisessa painottuu kokemus strategisten muutosten läpiviennistä. Hänellä on myös vahvaa käytännön tuntemusta monikulttuurisen henkilöstön johtamisesta työvoimaintensiivisillä aloilla toimivassa yhtiössä.

Hakija 32, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta henkilöstötoiminnon johtamisesta ja kansainvälisesti toimivissa pörssiyhtiöissä eri tasoilla. Hänellä on myös kokemusta mittavien toimintakulttuurimuutosten läpiviennistä muun muassa teollisuusyrityksissä. **********

Hakija 40, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta muun muassa henkilöstöhallinnollisen johtamisen, osaamisen kehittämisen, oppilaitoshallinnon ja työllisyyspolitiikan tehtävistä.  Hakijan osaamisessa painottuu monipuolisesti strategisten hallinnollisten muutosten johtaminen ja läpivieminen erityisesti julkisorganisaatioissa.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 28.1.–5.2.2019.

Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin toiseen haastatteluun 7.2. ja 11.2.2019. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, pormestarin erityisavustaja Laura Åvall, kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja Silja Hyvärinen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman.

Hakija 5, Nina Gros, on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1996. Hän on lisäksi suorittanut Certified Business Coach Master -tutkinnon Business Coaching Institutessa vuonna 2017. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen LähiTapiolan henkilöstöjohtajana. Tässä roolissaan hän toimii LähiTapiola-yhtiöryhmän johtoryhmän jäsenenä raportoiden pääjohtajalle. Aiemmin hän on toiminut henkilöstöjohtajana konsulttiyhtiö KPMG:ssä, henkilöstöjohtajana Cargotec Oyj:ssä sekä henkilöstöjohtajana ja lukuisissa muissa vastuullisissa HR-tehtävissä Nokiassa. Hakijan vahvuutena on monipuolinen kokemus vaativista henkilöstöjohtamisen tehtävistä suurten yhtiöiden globaaleissa rooleissa, erittäin vahva muutoksenjohtamisen kokemus sekä tuore kokemus mittavan kulttuurinmuutoksen johtamisesta muun muassa digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

Hakija 27, **********

Hakija 40, **********

Arviointi

Henkilöstöjohtaja johtaa Helsingin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä sen uudistustyötä. Hänen tehtävänsä on modernisoida maan suurimman työnantajan henkilöstötoiminto edistykselliseksi HR-järjestelmäksi, jotta kaupungin HR voi parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa kaupunkistrategian edellyttämien tavoitteiden saavuttamisen.  Siksi on erityisen tärkeää, että valittavalla henkilöllä on paitsi kattavaa näkemystä henkilöstöjohtamisen eri alueilla, myös kykyä ja halua johtaa HR:n keinoin merkittävää työ- ja johtamiskulttuurin muutosta. Reilun 60 hengen henkilöstöosaston lisäksi henkilöstöjohtaja johtaa vaikuttavasti myös kaupungin sisäistä HR-verkostoa.

Henkilöstöjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen, ja siten kaupungin keskeisten päättäjien kumppani ja neuvonantaja. Tästä syystä on tärkeää, että hänellä on kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodostaa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Nina Grosilla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, henkilöstöjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa hänen näkemyksensä henkilöstöjohtamisen strategisiin kysymyksiin, kokemus vaativasta käytännön HR-työstä ja työnantajatoiminnasta suurten organisaatioiden matriisiympäristössä sekä näytöt merkittävien kulttuurin muutosten läpiviemisestä. Hän on ollut yli 10 vuoden ajan jäsen suurten organisaatioiden ylimmän johdon johtoryhmissä ja toiminut 18 vuotta vastuullisissa esimiestehtävissä.  Hänen aiempaa kokemustansa pirstaleisen ja hallinnollisen HR:n luotsaamisesta kohti ydintoimintaa tukevaa, yhtenäistä HR:ää voidaan myös pitää kaupungin tarpeiden kannalta erityisen kiinnostavana.  Hän on laajasti kiinnostunut työelämästä ja sen murroksesta ja on aktiivinen verkostoituja. Hänellä on hyvää näkemystä muun muassa digitalisaation ja työelämään astuvien sukupolvien tuomasta muutoksesta työn tekemisen tapaan ja johtamiseen. Työskentelytavaltaan hän on tehokas ja tavoitteellinen ja esimiehenä helposti lähestyttävä ja avoin johtaja, joka perustaa toimintansa valmentavaan otteeseen sekä selkeisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1

2

Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunignkanslia/henkilöstöosasto

Kanslian HR

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 769

HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566