Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2019-001343 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaksi arkkitehdin virkaa, tarkastusinsinöörin viran ja valvontaeläinlääkärin viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2019 lukien.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluihin esitetään perustettavaksi kaksi arkkitehdin virkaa ja tarkastusinsinöörin virka. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-asioissa.

Ympäristöpalveluihin esitetään perustettavaksi valvontaeläinlääkärin virka. Tehtävänä on eläinsuojelulain (247/1996) 36 §:n mukainen eläinsuojeluvalvonta.

Perustettaviksi esitettäville viroille on määräraha toimialan vuoden 2019 talousarviossa. Tarve arkkitehtien ja tarkastusinsinöörin esitetyille viroille perustuu rakentamisen lupien suureen määrään ja korjausrakentamisen kasvuun. Valvontaeläinlääkärin viran tarpeen perusteluna on, että kunnassa on oltava eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 16 §:n mukaan tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävien
- kahden arkkitehdin viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 994,00 euroa kuukaudessa
- tarkastusinsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400,00 euroa kuukaudessa
- valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 677,00 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566