Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 183

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019

HEL 2019-001943 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2019 hankitaan noin 585 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 609 000 euroa. Vuoden 2019 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§

2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016

3

Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki-mitalin toimittaja

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että

        kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kultakeskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,

        puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mitalit,

        vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§

2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016

3

Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki-mitalin toimittaja

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, taloushallinto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566