Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

04.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Hallitusten jäsenten palkkioperusteet Asunto Oy Oulunkyläntori 2, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisille yhtiöille

HEL 2019-002083 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Asunto Oy Oulunkyläntori 2, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo, Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioperusteet siten, että Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy kuuluu palkkioryhmään C ja muut edellä mainitut yhtiöt palkkioryhmään D.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018 § 143 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yleiset palkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt jaetaan neljään eri ryhmään perustuen kunkin yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioidaan toiminnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppusumman, henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien kuten yhteisönstrategisen merkityksen perusteella. Samalla kaupunginhallitus päätti eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille maksettavien palkkioiden perusteista.

Asunto Oy Oulunkyläntori 2, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo, ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimiset yhtiöt ovat tulleet kaupungin tytäryhteisöiksi kaupunginhallituksen 12.3.2018 tekemän palkkioryhmäpäätöksen jälkeen.

Ottaen huomioon Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon sekä Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n toiminnan luonne ja laajuus, muut edellä luetellut näkökohdat sekä aiemmin muiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden osalta tehty jaottelu, on perusteltua, että Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy kuuluu palkkioryhmään C ja muut edellä mainitut yhtiöt palkkioryhmään D.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566