Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

04.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1,2, 8-10, 12-14, 17, 19

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanopäätös 11.3.2019.

 

 

 

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

4

Tiedoksi kaupunginkanslialle, rakentamispalveluliikelaitokselle (Stara), Työterveysliikelaitokselle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, Liikenneliikelaitokselle (HKL), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Liikenneviraston liikennejärjestelmäosastolle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

7, 11, 15, 16, 18

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

20-33

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566