Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston virkamatka Tukholmaan 7.-8.3.2019

HEL 2019-000703 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varsinaiset jäsenet, tai näiden ollessa estyneitä varajäsenet, sekä kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7.–8.3.2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla, kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on seuraavien vuosien aikana strategisina tavoitteina muun muassa kiinteistöstrategian toimeenpano. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamista ja korvaamista uusilla rakennuksilla tai väistötiloilla.

Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös muiden pohjoismaisten kaupunkien toimintatapoihin koulutilojen omistamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niistä saatuihin kokemuksiin. Kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä on selvitetty konsulttihaastatteluin muiden pohjoismaiden käytäntöjä ja tavoitteita palvelurakennusten hallinnassa. Kaupunkistrategiassa on linjattu että Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Lisäksi kasvavassa kaupungissa tarvitaan riittävästi kouluja. Tämä edellyttää uusia ketteriä toimintatapoja riittävien opetustilojen turvaamiseksi. Jaoston on tässä mielessä tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Tukholmaan. Jaoston jäsenten lisäksi virkamatkalle osallistuu kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä.

Virkamatkalla on tarkoitus tavata Tukholman kaupungin koulutiloista vastaavia henkilöitä ja tutustua koulukohteisiin, sekä peruskorjattuihin että uudiskohteisiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa henkilöä kohden.

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunnan jaosto voi tehdä yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on jo tehnyt yhden ulkomaille suuntautuvan virkamatkan (khs 24.9.2018 § 613). Matkustamiseen liittyvistä periaatteista poikkeavista virkamatkoista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 § 18

HEL 2019-000703 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi rakennusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä, varajäsenet sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet sekä kouluhankkeiden valmistelijoiden tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7. - 8.3.2019 tutustumaan paikallisiin kouluhankkeisiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa/henkilö.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 310 26415

tiina.riutta(a)hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566