Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa

HEL 2018-003045 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien viestintäjohtajan päätöstä asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus

2

Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57

3

Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus koskee viestintäjohtajan hylkäävää päätöstä ********** asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Hakija oli hakenut pienavustusta 3 000 euroa omistamansa kahvilan tietotekniikka- ja kokoustekniikkahankintaa varten.

Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Hakijan tarkoituksena oli saada pienavustuksen avulla tukea lyhytaikaiseen projektiin, joka kohdistuu hakijan omistaman kahvilan toimitilaan. Hakijan mukaan tila sopii hyvin ns. matalan kynnyksen olohuoneeksi Mellunmäessä. Tila on hakijan mukaan osittain korvannut purettua asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Tila on monille asukkaille tuttu ja siitä on tullut kerhojen, tapahtumien ja kokousten oivallinen paikka. Tilassa on ollut aktiivista toimintaa asiantuntijaluennoista harrastekerhoihin. Pienavustus oli hakijan mukaan tarkoitus käyttää kokoustekniikan ohella tietotekniikkakerhon perustamiseen ja tilavuokraan. Kahvila on myynyt omakustannehintaan tarjoiluja. Kahvilan tuotot eivät kata tilavuokraa. Hakija toivoo, että hän voisi jatkaa tilan ylläpitoa, yksinäisyyden, yhteisöllisyyden, vaikuttamisen ja viihtyvyyden vuoksi.

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (460 §), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustuksella, voidaan tukea asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa.

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Avustus kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten internetyhteydet, siivous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Hakijan asukasosallisuuden pienavustushakemus ei kohdistu kaikille avoimen asukastilan ylläpitämiseen ja hankintoihin, vaan yksityisomistuksessa olevan yrityksen ylläpitämiseen ja hankintoihin. Avustuksen myöntäminen yksityisomistuksessa olevan kahvilayrityksen ylläpitämiseen ei ole Helsingin kaupungin yleisen avustusohjeen mukaista, sillä ohjeen mukaan avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua (Kaupungin yleinen avustusohje 12.12.2011). Lisäksi hakija perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että kahvila korvaa osittain purettua asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Mellunmäki-Seura ry ylläpitää asukastila Mellaria uusissa tiloissa Mellunmäessä. Kaupunginhallitus myönsi 10.12.2018 (808 §) Mellunmäki-Seura ry:lle 30 150 euroa asukastila Mellarin vuokrakustannuksiin, työntekijän palkkakustannuksiin ja asukastilan ylläpitokustannuksiin.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus

2

Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57

3

Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 17.12.2018 § 35

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566