Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 11, 14-19, 21-22, 26-28, 35

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

6

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

7

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helon Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä väylävirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

10

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

12

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

13

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

20, 23-25, 29-34, 36

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.2.2019.

 

 

37-44

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566