Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134

Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon

HEL 2019-000699 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki hakee Carbon Neutral Cities Alliance -verkoston jäsenyyttä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkien merkitys suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Kaupungit ovat ratkaisukeskeisiä, pragmaattisia ja ketteriä etsiessään vastauksia suuriin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja kunnianhimoisesti suhtautuvat kaupungit voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan olennaisesti merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tässä kehityksessä Helsinki haluaa toimia ensimmäisten joukossa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hiljattain julkaiseman raportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta se vaatii kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma toimivat myös kimmokkeena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen raportointi paikallistasolla ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa.

Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) on 20 johtavan globaalin kaupungin verkosto, jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Aloite Helsingin kaupungin liittymisestä on tullut suoraan CNCA-verkostolta. Verkosto on perustettu vuonna 2014 Kööpenhaminassa ja sitä oli perustamassa 17 kaupunkia: Berliini, Boston, Boulder, Kööpenhamina, Lontoo, Melbourne, Minneapolis, New York, Oslo, Portland, San Francisco, Seattle, Sydney, Tukholma, Vancouver, Washington ja Yokohama. Nykyisiä rahoittajia ovat Barr Foundation, Kresge Foundation, Summit Foundation, McKnight Foundation, Rockefeller Brothers Fund ja Bullitt Foundation.

Verkostoon liittyminen tukisi Helsingin brändiä vastuullisena ja kunnianhimoisesti ilmastonmuutosta torjuvana kansainvälisenä kaupunkina. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä, mitä verkostoon liittyminen tukisi. Liittymällä verkostoon Helsinki vahvistaisi kansainvälistä toimintaansa ilmastonmuutokseen liittyen yhdessä johtavien kaupunkien kanssa. Verkoston kautta Helsinki voisi viedä hyviä käytäntöjä muualle maailmaan sekä löytää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

Verkoston kautta Helsingin olisi mahdollista saada vertaistukea kaupungeilta, joilla on yhtä kunnianhimoiset tai jopa kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Verkosto yhdistää kaupunkeja, järjestää tapaamisia ja viestii aktiivisesti verkoston kuulumisista. Verkosto tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden hakea rahoitusta innovatiivisten ideoiden testaamiseen CNCA Innovation Fund -rahastosta. Tähän mennessä se on rahoittanut 45 projektia ja investoinut niihin 2,8 miljoonaa dollaria. CNCA:n lisäksi hankkeita rahoittavat CNCA:n ulkopuoliset toimijat. Hankkeet koskevat laajasti muun muassa uusiutuvaa energiaa, hiilen talteenottoa ja varastointia, päästötöntä rakentamista ja asumista, liikenteen sähköistämistä ja hiilineutraalisuutta. Helsinkiä on jo tiedusteltu mukaan hiilen varastointiin ja rakennusmateriaaleihin varastoituneeseen hiileen liittyen. Verkoston jäsenyys tukisi Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman toteuttamista omalta osaltaan.

Carbon Neutral Cities Alliance -verkosto on suurelta osin C40-ilmastoverkoston jäsenistä koostuva verkosto. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Adelaide, Berliini, Boston, Boulder, Kööpenhamina, Melbourne, Minneapolis, Lontoo, New York, Oslo, Portland, Rio de Janeiro, San Francisco, Seattle, Tukholma, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington ja Yokohama.

Jäsenmaksu on 10 000 USD vuodessa eli noin 8 650 euroa. Jäsenmaksu kattaa kahden henkilön osallistumiskustannukset verkoston vuosikokoukseen ja mahdollistaa hankerahoituksen saamisen. Kaupunkiympäristön Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaisi kaupungin jäsenmaksusta ja toimisi Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä verkoston hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Uusia verkostojäsenyyksiä esitettäessä tulisi samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan mahdollisuutta luopua jostakin aiemmasta jäsenyydestä. Tehdyssä jäsenyystarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kansainvälisten asioiden yksikkö

Kanslian taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566