Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019, tilanne 13.2.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5.2019 ja päättyy tiistaina 21.5.2019.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää kyseisessä laitoksessa ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä eduskuntavaaleissa asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen esitysten pohjalta. Vaalien läheisyyden vuoksi vaalitoimikunnat tulee asettaa samanaikaisesti molempiin vaaleihin.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä sosiaalihuollon toimipisteistä laitosäänestykseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt.

Esitetään asetettavaksi 25 vaalitoimikuntaa laitosäänestystä varten sekä määräämään jäsenet vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 1 olevat tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestyspaikoista on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten) antamien tietojen perusteella.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019, tilanne 13.2.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566