Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

04.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:

TA-alakohta

Euroa

8 03 02 05 Pasila

2 100 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohdasta

Euroa

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

-1 100 000

8 03 02 03 Kalasatama

-200 000

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

-770 000

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

-830 000

8 03 02 07 Kruunusillat

-1 000 000

 

Siirretään alakohtaan

 

8 03 02 02 Länsisatama

+2 900 000

8 03 02 05 Pasila

+1 000 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:

TA-alakohdasta

Euroa

8 04 02 03 Kalasataman puistot

-55 000

 

Siirretään alakohtaan

 

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

+15 000

8 04 02 05 Pasilan puistot               

+40 000

 

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut

2

Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen

3

Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahan myöntäminen ja siirtäminen talousarviokohdassa Projektialueiden kadut

Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön 68,425 milj. euroa ja 17.12.2018 yhteensä 9,3 milj. euroa. Lisäksi Khs on myöntänyt toimialalle vuoden 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 8,93 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta, koska katurakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräillä projektialueilla suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, 2,1 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja 3,9 milj. euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.

Määrärahan myöntäminen talousarviokohdassa Projektialueiden esirakentaminen

Talousarvion 2018 alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen määräraha 56,363 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentamiseen on varattu 18,507 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 13,097 milj. euroa (Khs 16.4). Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentamiseen on varattu 3,255 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 1,5 milj. euroa (Khs 19.11) Lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeutena vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja Länsisatamaan 0,954 milj. euroa ja Pasilaan 0,5 milj. euroa.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamismäärärahalla on tehty arvioitua enemmän mm. alueen pudotustiivistystä sekä Hyväntoivonpuiston esirakentamistoimenpiteitä. Länsisataman esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 17,80 milj. euroa ja kohteelle myönnettyä määrärahaa on 13,097 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 4,70 milj. euroa.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahalla on toteutettu Ratapihakortteleiden esirakentamista ja siirretty Metsäläntien voimajohtolinjaa. Toteutuneet kustannukset ovat 3,05 milj. euroa ja myönnettyä määrärahaa on 2,00 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 1,05 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja 5,75 milj. euroa edellä esitetyn mukaisesti.

Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden puistot

Talousarvion 2018 alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot määräraha yhteensä 5,095 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön Kalasataman puistoihin ylitysoikeuden 0,2 milj. euroa ja 17.12.2018 kohteelle talousarviossa varatun määrärahan 0,357 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön talousarviossa kohteille osoitetut määrärahat Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet 0,255 milj. euroa ja Pasilan puistot 0,257 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet eräiden projektialueiden määrärahajaosta, koska puistorakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräällä projektialueella suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina yhdeltä projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus päättää siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahoja 55 000 euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut

2

Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen

3

Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 213

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566