Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

04.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Nuorten palkkaus Siisti kesä -hankkeeseen v. 2019

HEL 2019-001102 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 772 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin."

Kannattaja: Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siisti kesä -hanke käyttösuunnitelma 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 772 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.   

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2019 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01.

Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 920 772 euroa työntekijöiden palkkauskuluihin ja työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yhteensä 970 772 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ja rakentamispalvelu Staran kanssa. Ko. toimiala ja liikelaitos ovat ilmoittaneet voivansa palkata kesän aikana noin 313 nuorta 519 kuukaudeksi Siisti kesä -hankkeen tehtäviin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siisti kesä -hanke käyttösuunnitelma 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566