Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

04.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Primäärilainan myöntäminen eräälle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n peruskorjaushankkeelle

HEL 2019-000050 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, varoista 189 057 euron suuruisen primäärilainan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksen mukaiselle peruskorjaushankkeelle kohteeseen Heka Länsi-Herttoniemi, Siilitie 7.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Heka Oy pöytäkirjanote 122018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219) ja jota lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään vain asumiskäyttöön sekä asumista välittömästi palvelevien tilojen rakentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista välittömästi palveleviksi tiloiksi.

Heka Länsi-Herttoniemi, Siilitie 7, on 278 asuntoa ja yhden liiketilan kattava vuokratalokohde, johon toteutettiin laaja peruskorjaus sisältäen kaikki LVIS-järjestelmät sekä rakennusten sisäpuoliset osat kauttaaltaan. Peruskorjaus alkoi tammikuussa 2013 ja sen 1. vaihe valmistui kesällä 2015. Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 24.5.2017 ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyi 18.7.2018 hankkeen kokonaiskustannukset, yhteensä 23 474 362 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 17 389 785 euroa, avustuksilla 1 068 000 euroa, Helsingin kaupungin primäärilainalla 189 057 euroa ja omarahoitusosuudella 4 827 520 euroa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteelleen Länsi-Herttoniemessä 189 057 euron primäärilainaa. Talousarvion kohdalla 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Heka Oy pöytäkirjanote 122018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566