Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

04.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Kaupunginvaltuuston 30.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.1.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

7

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista ja mahdollisiin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportti luovutetaan pormestarille hankkeen valmistuttua.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

8

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja hakijoille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

 

 

10-19

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566