Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

28.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Maankäyttöjohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2019-000476 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Raimo K. Saarisen eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan virasta.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Anne K. Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ero ilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raimo K. Saarinen on jättänyt eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2019 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kaupunginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Anne K. Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ero ilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566