Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

28.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

V 13.2.2019, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuus ennen Kruunusiltojen toteutumista varmistetaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että liikenteen sujuvuuden varmistaminen ennen Kruunusiltojen valmistumista on otettu monin eri tavoin huomioon Laajasalon ja Herttoniemen alueiden rakentamisessa.

Tuleva raideyhteys ja uusi maankäyttö Laajasalossa edellyttävät keskeisten katujen ja niihin liittyvien teknisten verkostojen laajaa uudelleen rakentamista. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että liikenteen toimivuus turvataan. Laajasalontien keskiosa rakennetaan 2020-2021, Koirasaarentien itäpää 2022-2023 sekä Laajasalontien pohjoispää 2024-2025. Reposalmentie rakennetaan 2022-2023 sekä Ilomäentie 2023-2024.

Herttoniemessä on käynnissä Suunnittelijankadun sillan rakentaminen Itäväylän yli. Siltayhteys parantaa liikenteen toimivuutta reitillä Itäväylä-Suunnittelijankatu-Laivalahdenkatu. Kun Suunnittelijankatu saadaan käyttöön arviolta vuonna 2021, reitti tarjoaa yhteyden Herttoniemenrannan ja Laajasalon suuntiin. Syksyllä 2019 käynnistyvä runkolinja 500 Itäkeskus-Pasila-Meilahti-Munkkivuori tulee käyttämään Suunnittelijankadun reittiä.

Herttoniemen metrokortteli rakennetaan arviolta 2022-2026. Linnanrakentajantien ja Itäväylän liittymän parantaminen aloitetaan metrokorttelin työmaan loppuvaiheessa. Metrokorttelin uusi bussiterminaali otetaan käyttöön heti, kun korttelin rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle. Bussiterminaalin ja Itäväylän välissä kulkeva katuyhteys poistetaan moottoriajoneuvojen käytöstä, ja liittymän pääsuunta Linnanrakentajantieltä Itäväylälle keskustan suuntaan sujuvoituu.

Joukkoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kiskot ja raideliikenteeseen liittyvät järjestelmät rakennetaan siten, että vähintään lopputilanteen mukainen kaistamäärä on kullakin rakennettavalla katuosuudella koko ajan häiriöttä käytössä.

Laajasaloa palvelee nykyisin viisi liityntäbussilinjaa. Ennen Kruunusiltojen tuomaa joukkoliikennepalvelua busseja tarvitaan nykyistä enemmän tyydyttämään kasvavaa matkakysyntää. Bussiliikenne voidaan järjestää tarpeeksi kattavasti Hiihtäjäntien ja Hiihtomäentien varresta. HSL seuraa säännöllisesti liityntäbussien matkustajamääriä ja ajoaikoja. Mahdolliset muutokset huomioidaan linjojen aikataulusuunnittelun yhteydessä.

Pyöräliikenteen tavoiteverkko Laajasalon ja Herttoniemen alueilla täydentyy sitä mukaa kuin kadut valmistuvat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 40

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 28.1.2019 saakka.

Käsittely

21.01.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 28.1.2019 saakka Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.11.2018 § 570

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Hankenumero 5264_173

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laajasalon täydentyvässä ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa Kruunusillat-hankkeen mukainen raitiotie on keskeisessä asemassa. Tuleva raide ja uusi maankäyttö edellyttävät keskeisten katujen ja niihin liittyvien teknisten verkostojen laajaa uudelleen rakentamista. Samanaikaisesti täydennetään merkittävästi Herttoniemen keskustaa, jonka katuverkko jäsentyy osittain uudella tavalla.

Riittävän joukkoliikennepalvelun tarjoamiseksi HSL seuraa palvelutasoa jatkuvasti ja voi tarvittaessa tehdä muutoksia reitteihin ja aikatau-luihin. Pyöräliikenteen tavoiteverkko täydentyy sitä mukaa kuin kadut valmistuvat. Rakentamisaikatauluja koordinoidaan tiiviissä yhteistyössä sekä kaupungin sisällä (KYMP, Kanslia) että eri teknisten operaattoreiden, yksityisten rakennushankkeiden ja HSL:n kanssa. Rakentamisesta koituvia haittoja liikenteelle ja viihtyisyydelle ei kuitenkaan voida täysin välttää.

Laajasalo

Laajasalossa suurimmat muutokset koskevat Koirasaarentien itäosaa, Laajasalontien keskiosaa (Koirasaarentie-Yliskyläntie), Ilomäentietä, Reposalmentietä ja Laajasalontien pohjoisosaa (Yliskyläntie-Herttoniemensalmen silta). Päätavoitteena toimenpiteiden ajoituksessa on liikenteen toimivuuden turvaaminen siten, että keskeisiä katuyhteyksiä ei rakenneta yhtä aikaa. Tarkoitus on rakentaa Laajasalontien keskiosa 2020−2021, Koirasaarentien itäpää 2022−2023 sekä Laajasalontien pohjoispää 2024−2025. Reposalmentie rakennetaan 2022−2023 sekä Ilomäentie 2023−2024.

Lisäksi Laajasalossa rakennettavien tonttien ja katujen aikatauluja sovitetaan yhteen siten, että rakentamattomia tontteja voidaan hyödyntää tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja työmaatiloiksi. Tällainen mahdollisuus on Koirasaarentien itäpäässä ja Laajasalontiellä, joille myös liikenteellisiltä vaikutuksiltaan mittavimmat katutyöt kohdistuvat.

Herttoniemi

Herttoniemen keskustassa on meneillään ja vireillä useita muutoksia: keskustan katuverkon täydennystyöt, useita talonrakennuskohteita sekä metrokorttelin korjaus- ja uudisrakentaminen. Lisäksi Linnanrakentajantien ja Itäväylän liittymä tulee mittavan korjaustyön kohteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Herttoniemessä liikenteen toimivuutta tulee parantamaan uuden hyväksytyn suunnitelman mukainen yhteys reitillä Itäväylä-Suunnittelijankatu-Laivalahdenkatu, kun tilannetta verrataan aiemmin esitettyyn vaihtoehtoon, jossa oli tarkoitus toteuttaa Itäväylän rinnakkaiskadut Suunnittelijankadun ja Linnanrakentajantien välille. Suunnittelijankadun silta valmistuu 2019 mennessä. Suunnittelijankadun katualuetta tarvitaan toistaiseksi Hertsin kauppakeskuksen rakentamiseen ja osa katualueesta odottaa asemakaavan (nro 12481) lainvoimaistumista, minkä vuoksi Työnjohtajankadulta avataan tilapäinen liittymä Itäväylälle itään. Kun Suunnittelijankatu saadaan käyttöön arviolta vuonna 2021, reitti tarjoaa yhteyden sekä Herttoniemenrannan että Laajasalon suuntiin ja tarjoaa myös runkolinjalle 500 uuden reitin kulkea Suunnittelijankadun kautta. Tällöin myös Työnjohtajankadun väliaikainen liittymä poistetaan käytöstä.

Metrokorttelin rakentaminen on alustavasti ohjelmoitu vuosiksi 2022−2026. Ennen Kruunusiltojen tuomaa joukkoliikennepalvelua busseja tarvitaan nykyistä enemmän tyydyttämään kasvavaa matkakysyntää, ja siihen vastaaminen on väliaikaisjärjestelyiden suunnittelun yksi keskeinen lähtökohta. Bussiliikenne on tutkittu voitavan järjestää tarpeeksi kattavasti lähikatujen (Hiihtäjäntie, Hiihtomäentie) varresta. Metrokorttelin uusi bussiterminaali otetaan käyttöön heti, kun korttelin rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle. Tämä tapahtuu mahdollisesti vaiheittain.

Linnarakentajantien ja Itäväylän liittymän liikenteen välityskykyä heikentää se, että idästä tulevan rampin ja bussiterminaalin ulosajo tarvitsevat liikennevaloissa omat vaiheensa. Kyseiset liikennesuunnat liittyvät samasta suunnasta eikä niillä ole omia vastaanottavia kaistoja. Kun yhteys Suunnittelijankadun kautta valmistuu, bussiterminaalin ja Itäväylän välissä kulkeva katuyhteys voidaan poistaa moottoriajoneuvojen käytöstä ja liittymän pääsuunta Linnanrakentajantieltä Itäväylälle keskustan suuntaan sujuvoituu.

Linnanrakentajantien ja Itäväylän liittymän parantaminen voidaan aloittaa aikaisintaan metrokorttelin työmaan loppuvaiheessa. Uuden sillan yleissuunnittelu käynnistyy loppusyksystä 2018. On mahdollista, että vanhaa siltaparia voidaan osittain käyttää rakentamisen aikana. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet vaiheistaa uuden siltarakenteen käyttöönottoa siten, ettei liikenteen välityskyvyssä tapahtuisi notkahduksia.

Muita toimenpiteitä

Joukkoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kiskojen ja raideliikenteeseen liittyvien järjestelmien rakentaminen järjestetään siten, että vähintään lopputilanteen mukainen kaistamäärä on koko ajan häiriöttä käytössä.

Muiden saneeraustarpeiden osalta ei keskeisillä kaduilla tulla ennen Kruunusiltojen valmistumista sallimaan muita kuin täysin välttämättömiä katutöitä. Liikenteen toimivuus on lähtökohtana, kun selvitetään, milloin Linnanrakentajantielle rakennetaan kaukolämmön siirtoputki.

Ennen Kruunusiltojen valmistumista kiinnitetään erityistä huomiota myös jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin. Pyöräliikenteen tavoiteverkon reitit Laajasalossa ja Herttoniemessä täydentyvät sitä mukaa kuin katuverkko valmistuu.

Laajasaloa palvelee nykyisin viisi liityntäbussilinjaa. Joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja riittävän tarjonnan varmistamiseksi liityntäbussien matkustajamääriä ja ajoaikoja seurataan säännöllisesti. HSL tutkii joukkoliikennereittien matkustajamääriä säännöllisesti ja reagoi muutostarpeisiin linjojen aikataulusuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566