Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

24.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Aamukouluasia: Päivitetty katsaus suuriin väylähankkeisiin

HEL 2019-000433 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viime aikoina on ollut käynnissä useita Helsingin näkökulmasta merkityksellisiä valtakunnallisia liikenneinfrahankkeita koskevia selvityksiä tai muuta valmistelua. Hankkeilla on merkitystä niin maakuntakaavan, MAL-suunnittelutyön kuin tulevan hallituskaudenkin näkökulmasta.

Merkityksellisiin hankkeisiin lukeutuvat erityisesti Suomirata (lentorata) ja Tunnin juna. Lisäksi Itä-Suomessa on avattu keskustelu nopeasta ratayhteydestä (Idän pikajuna).

Suomiradasta eli Tampereen ja Helsingin välisen rataosuuden kehittämisestä on tehty useita selvityksiä muun muassa Liikenneviraston ja Uudenmaan liiton toimesta sekä selvitetty toteuttamisvaihtoehtoja myös Helsingin ja Tampereen kaupunkien yhteistyönä. Valtio on vuoden 2019 budjetissaan varannut miljoonan euron rahoituksen Tampereen ja Helsingin välisen junaratayhteyden nopeuttamista koskevan suunnittelutyön käynnistämiselle.

Tunnin junasta eli Helsingin ja Turun välisestä nopeasta ratayhteydestä on käynnissä 40 miljoonan euron suunnitteluvaihe. Suunnittelussa ovat mukana Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi sekä muun muassa Varsinais-Suomen liitto.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Helsingin ja Tallinnan välisestä tunneliyhteydestä valmistui keväällä 2018 FinEstLink-esiselvitys. Vi-reillä on myös yksityinen tunnelihankkeeseen kytkeytyvä aloite.

Lisäksi loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarainministerille 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä hahmotteli mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. Työryhmässä olivat edustettuina valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus sekä Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Rakennusteollisuus RT ry.

Pormestari antaa asiasta suullisen tilannekatsauksen ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm esittelevät asiaa kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566