Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

24.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oskalan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Otso Kivekkään sijasta Hannu Oskalan.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Otso Kivekkään ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Daniel Sazonovin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566