Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

24.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Aamukouluasia: Helsingin hallitusohjelmatavoitteet

HEL 2019-000019 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi valmisteilla ovat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet pääkaupunkiseudun, Helsingin seudun, kuuden suurimman kaupungin sekä C21-kaupunkien kanssa. Lisäksi valmisteilla ovat Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

Kaikkien kaupunkiryhmien tavoitteiden keskeinen sisältö muodostuu kaupunkipolitiikan peruslähtökohdista ja -periaatteista sekä konkreettisista kaupunkipolitiikan sisältökysymyksistä. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun sekä Helsingin kaupungin tavoitteet kattavat lisäksi metropolipolitiikan. 

Yhteysjohtaja Inga Nyholm alustaa aiheesta kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566