Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/30

 

21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 15, 17-22

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

 

 

6-8

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja kaupunginmuseolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Liikennevirastolle ja Helsingin Satama Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja Liikenneliikelaitokselle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Museovirastolle/, kulttuuriympäristön suojelu.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

 

14, 16

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

23 - 28

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566