Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-007370 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

- myönsi viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapolle eron nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi tiimipäällikkö Taneli Nissisen (yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen henkilökohtainen varajäsen) nimistötoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.  

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapon 21.8.2017 (§ 749) varajäseneksi nimistötoimikuntaan. Aki Antinkaapo on 24.10.2018 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö

Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtaja esittää kaupunginhallitukselle tiimipäällikkö Taneli Nissisen valitsemista yleiskaava suunnittelija Jussi Mäkisen varajäseneksi eroa pyytävän viestintäsuunnittelija Aki Antinkaapon tilalle.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 749

HEL 2017-007370 T 00 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

 

1.

tiimipäällikkö Suvi Tyynilä,kaupunkiympäristön toimiala

yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula, kaupunkiympäristön toimiala

2.

yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkiympäristön toimiala

viestintäassistentti Aki Antinkaapo, kaupunkiympäristön toimiala

3.

museolehtori Anna Finnilä,kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

tutkija Eva Packalén, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

4.

kaupungingeodeetti Heikki Laaksonen, kaupunkiympäristön toimiala

yksikönpäällikkö Timo Tolkki, kaupunkiympäristön toimiala

5.

kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi

kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi

6.

toimittaja Miska Rantanen

toimittaja Anu Nousiainen

7.

dosentti Mikko-Olavi Seppälä

filosofian maisteri Anton Eskola

8.

erityisasiantuntija Helinä Uusitalo

erityisasiantuntija Heikki Hurtta

9.

namnvårdare Maria Vidberg

språkvårdare Anna Maria Gustafsson

 

Puheenjohtaja

Suvi Tyynilä

 

Varapuheenjohtaja

Jussi Mäkinen

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

        määrätä nimistötoimikunnan esittelijäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta ja esittelijän sijaiseksi suunnittelija Hanna Ikosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta

        kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566