Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/28

 

21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskeva selostus

HEL 2018-012465 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selostuksen toimenpiteistä metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään seuraava lause:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että sille tuodaan ennen vuoden 2019 loppua raportti siitä, mitä toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi on tehty ja mitä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut."

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston päätös valtuutettu Pia Kopran aloitteeseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 17.9.2018 § 589 vastauksen antamista kaupunginvaltuustolle valtuutettu Pia Kopran aloitteeseen metroliikenteen häiriöistä ja metronkuljettajien työolojen parantamisesta kaupunginhallitus edellytti, että metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista annetaan suullinen selvitys kaupunginhallitukselle.

HKL on vuoden 2018 aikana ryhtynyt toimenpiteisiin metroliikenteen häiriöiden ehkäisemiseksi. Metronkuljettajien työoloihin on myös kiinnitetty huomiota. HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja liikennöintiyksikön yksikön johtaja Arttu Kuukankorpi selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston päätös valtuutettu Pia Kopran aloitteeseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 23

HEL 2018-012465 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.01.2019 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja yksikön johtaja Arttu Kuukankorpi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566