Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

V 30.1.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2019-000512 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Otso Kivekkäälle eron kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

        valitsee Kaisa Hernbergin jäseneksi ja _____________ ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen

        valitsee Hannu Oskalan varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja

        valitsee Ozan Yanarin varajäseneksi (Jasmin Hamidin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Hannu Oskalaa varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja Ozan Yanaria varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 15.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Otso Kivekkäälle eron kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

        valitsee Kaisa Hernbergin jäseneksi ja _____________ ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen

        valitsee ____________ varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja

        valitsee ___________ varajäseneksi (Jasmin Hamidin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Otso Kivekkään (Vihr.) 7.6.2017 § 259 jäseneksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen, § 260 varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja § 261 varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Otso Kivekäs pyytää 15.1.2019 eroa kaupunginhallituksen luottamustoimista.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n mukaisesti. Hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 15.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566