Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

V 30.1.2019, Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

HEL 2018-011980 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Helsingin kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 § 441 päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista koskien kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännössä määrätään muun muassa kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä: toimielimistä, toimielinten tehtävistä ja toimivallasta, keskushallinnosta, tarkastusvirastosta ja toimialoista, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joissa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjauksista, tavoitteista ja osa-alueista sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2013 tekemä päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista on vuoden 2015 kuntalain voimaantulon ja uuden hallintosäännön hyväkymisen johdosta tarpeen päivittää. 

Perusteiden valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on valmisteltu. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kaupunkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu keskushallinnon, toimialojen, liikelaitoksien ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Helsingin kaupungilla on voimassa kaupunginhallituksen 23.11.2015 § 1125 hyväksymä ohje Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa, jossa on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja toteuttamistavat kaupunginhallituksen alaisissa toiminnoissa.

Tarkoitus on, että myös jatkossa kaupunginhallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Nykyiseen ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Oheismateriaali

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566