Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Määräraha maahanmuuttajien kotoutumisen tukea varten

HEL 2018-012490 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi vuoden 2019 talousarvion määrärahoista yhteensä 1 500 000 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projektilta 1040201064 seuraavasti:

Kaupunginkanslia

 

 

Yksikkö/tiimi

Toimenpide

Rahoitus

Elinkeino-osasto, työvoima ja maahanmuutto -yksikön maahanmuutto ja työllisyysasioiden tiimi 

Hanke 1: International House Helsingin toiminnan vakiinnuttaminen

232 000

Kaupunginkanslia yht.

 

232 000

 

 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Palvelukokonaisuus

Toimenpide

Rahoitus

Lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuus: Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hanke 1a: Kotivanhempien kielikoulutus ja vertaisryhmätoiminta

267 500  

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Leikkipuistotoiminta

Hanke 1b: Kotivanhempien kielikoulutus ja vertaisryhmätoiminta 

132 500

Varhaiskasvatus ja esiopetus -palvelukokonaisuus 

Hanke 2: Ulkomaalaistaustaisten lastentarhanopettajien pätevöitymismalli

120 000

Hallinto- ja tukipalvelut: Kehittämispalvelut 

Hanke 3a: Kotoutumisen tukimallin koordinointi ja jalkauttaminen suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

56 000    

Perusopetus-palvelukokonaisuus

Hanke 3b: Kotoutumisen tukimallin koordinointi ja jalkauttaminen suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen 

22 000

Lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuus: Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hanke 4: Työpaikalla tapahtuvan suomen kielen oppimisen edistäminen Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

98 000

Hallinto- ja tukipalvelut: Viestintäpalvelut 

Hanke 5: Monikielisen viestinnän koordinointi koko suunnitelman kattavasti

54 000

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yht.

 

750 000

 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Palvelukokonaisuus

Toimenpide

Rahoitus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämispalvelut

Hanke 1: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohtaamistoiminta  

35 000  

Kulttuurin palvelukokonaisuus

Hanke 2: Kulttuurin kummilapset (KuKu) -hankkeen suunnittelu- ja pilotointityöpajat

8 000

Liikunnan edistämisyksikkö ja kohdennetut liikuntapalvelut

Hanke 3: Vähän liikkuvien ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten aktiivisuutta tukevien pilottitoimipisteiden käynnistäminen

130 000

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yht.

 

173 000

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Palvelukokonaisuus

Toimenpide

Rahoitus

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Hanke 1: Kotoutumisen sillat -aluekehittämishanke

197 000

Terveys- ja päihdepalvelut, pohjoisen ja etelän terveysasemat 

Hanke 2: Terveydenhoidon yhteistyöpilotti ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden terveydenhuollon erityistarpeiden selvittämiseksi ja vastaanottoaikojen pidentämisen pilotoimiseksi

148 000

Sosiaali- ja terveystoimiala yht.

 

345 000

Määräraha yhteensä

 

1 500 000

 

Esittelijän perustelut

Määräraha kotoutumisen tueksi kohdennetaan Helsingin kotouttamisohjelman 2017–2021 ja kaupunkistrategian mukaisiin kotouttaviin toimintoihin, joiden kohderyhmänä ovat ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset. Kotouttamisohjelman teemoina ovat Helsinki on osaavan työvoiman kaupunki, Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia, Helsinki on avoin ja osallistava sekä Helsinki ehkäisee eriarvoistumista. Rahoitettavina kohteina ovat esimerkiksi kotoutumista tukeva toiminta koulutuksen, työllistymisen tai hyvinvoinnin tukemisen keinoin, kotouttamistyön kehittäminen ja uusien palveluiden pilotointi toimialoilla, liikelaitoksissa ja kaupunginkansliassa sekä toimialarajat ylittävien kotoutumistoimintojen käynnistäminen ja jalkauttaminen. Rahoituksella turvataan samalla kotouttamisen kehittämisresurssit vuoden 2019 ajaksi.

Aikaisemmin kaupunginhallitus on vuosittain myöntänyt määrärahaa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Muutos esitykseksi kotoutumisen tuen määrärahasta on tehty, sillä elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön kartoituksen perusteella toimialoilla ja kanslian yksiköillä on tarve lisäpanostukselle kotoutumista tukevien uusien palveluiden pilotointiin kotouttamisohjelman toteuttamiseksi laajemmin kuin vain työmarkkina-asemaan liittyvissä toimissa.

Työmarkkina-aseman parantamiseen varattua määrärahaa on myönnetty noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Sen käyttöaste on vaihdellut, mistä syystä prosessia on tehostettu ja seurantaa on kehitetty erityisesti vuodesta 2018 lähtien. Tehostamisen ja kehittämisen ansiosta käyttöaste on saatu kasvuun. Vuoden 2019 rahoituksen osalta esitetyt rahoituskohteet on kerätty ja arvioitu yhtenäisellä haulla ja yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti kaikilta toimialoilta ja kanslian yksiköiltä. Aikaisemmista vuosista poiketen haku on myös tehty mahdollisimman aikaisin, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus varojen käyttöön heti alkuvuodesta.

Rahoitushakemuksia tuli yhteensä 2 843 970 miljoonan euron edestä: kaupunginkansliasta 1 201 000 euroa, kasvatuksen koulutuksen toimialalta 829 170 euroa, sosiaali- ja terveystoimialalta 757 000 euroa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta 236 800 euroa. Toiminnoille, joita ei ole ollut mahdollista rahoittaa tästä kokonaisuudesta, on pyritty löytämään rahoituskanava toisaalta. Esitettävissä hankkeissa on huomioitu kaupunkistrategian ja kotouttamisohjelman erityiset painopisteet lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimialojen palvelukokonaisuuksien omat rahoitusosuudet.

Maahanmuutto on pysyvä ilmiö Helsingissä, joten vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisuutta esittää kotoutumisen tuen määrärahan liittämistä talousarviossa osaksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden kokonaismenoja. Pysyvällä rahoituksella voidaan taata kotouttamistyön kehittämisresurssit ja osaaminen pitkällä aikavälillä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimenpiteet

Oheismateriaali

1

Hakemukset, joita esitetään rahoitettavaksi

2

Hakemukset, joille rahoitus hankittu toisaalta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566